1. Home
  2. ubiDOCS voor afval vervoer

ubiDOCS voor afval vervoer

ubiDOCS is de oplossing om uw eigen digitale vervoersdocumenten of de door de autoriteiten erkende documenten (e-CMR / e-waste identificatie) te creëren.

Geen papierwerk meer in de bestuurderscabine… via een applicatie beschikken ze over alle vervoersdocumenten die ze nodig hebben om activiteiten te valideren, handtekeningen te verzamelen, veranderingen en afwijkingen tijdens het vervoer te registreren, en de door de autoriteiten gevalideerde formulieren om aan inspecteurs te tonen tijdens een inspectie ter plaatse!

Deze pagina zal voortdurend worden bijgewerkt terwijl het product zich ontwikkelt… als u het antwoord op uw vraag niet vindt, stuur dan een e-mail met uw gedetailleerde eisen:


U bent IHM en klaar om ubiDOCS te testen?

Neem nu contact op en vul het formulier in… we nemen zo snel mogelijk contact met je op met instructies.

Zodra je aan boord bent, krijg je volledige toegang tot ons Kenniscentrum met nog veel meer relevante informatie.

Bent u een VERVOERDER die werkt voor een IHM die heeft gekozen om met ubiDOCS te werken?

Klik op onderstaande link om u te registreren en meer informatie te krijgen:


ubiDOCS voor het vervoer van afval


Wat is afval?

Elk goed heeft een status: het kan een product of een afvalstof zijn

Product: onderworpen aan wetten en reglementeringen over productnormen

Bijproduct: geen toepasselijke afvalwetgeving, een bijproduct is nooit afval geweest

→ federale jurisdictie

Afval: onderworpen aan wetten en reglementeringen over afval

→ regionale jurisdictie

De classificatie van het object moet kunnen evolueren: notie Einde Afval of ‘End of Waste’

De status van het goed kan tot verwarring leiden in een circulaire economie: product of afval ?

Na een recyclage- of andere terugwinningsoperatie kan afval een product worden als het aan specifieke criteria voldoet.

– Toepassing voor een specifiek doel
– Marktvraag
– Voldoet aan productnormen
– Geen schadelijke effecten op het milieu of de gezondheid

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt.
Soms is dat omdat de producten ongeschikt zijn voor menselijke consumptie, soms omdat het voor bedrijven voordeliger is ze om voor andere doeleinden dan menselijke consumptie te leveren.

ubiDOCS kan gebruikt worden voor het vervoer van welbepaalde dierlijke bijproducten (namelijk keukenafval van categorie 3- met EURAL 20 01 08 en gebruikte frituurolie van categorie 3 – met EURAL 20 01 25).
ubiDOCS voldoet niet aan de voorwaarden om dienst te doen als handelsdocument voor dierlijke bijproducten (zoals bijvoorbeeld slachtafval of afval afkomstig van de vleesverwerkende bedrijven). Hiervoor zijn een aantal aanpassingen nodig, and een goedkeuring van de Gewesten.


Vragen over afvaltransport

Vlaanderen

bron = website OVAM

Bij elk transport van afvalstoffen moet een identificatieformulier aanwezig zijn, vanaf 2023 verloopt alles digitaal, met een overgangsperiode van 1 jaar.

Welke gegevens moet het identificatieformulier bevatten?
Het identificatieformulier bevat ten minste volgende gegevens:
– uniek volgnummer, in geval van een digitaal identificatieformulier start het unieke volgnummer met een drielettercode die het systeem identificeert waarmee het identificatieformulier werd aangemaakt;
– datum van vervoer;
– naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen;
– naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, indien van toepassing;
– naam, adres en registratienummer van de vervoerders;
– naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code);
– omschrijving, hoeveelheid in ton en de EURAL codes van de afvalstoffen.
de geo-locatie van de start van het transport en de geo-locatie van de afgifte van de afvalstoffen door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar of de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen.

Het identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen bevat daarnaast ook volgende informatie:
– naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code) en de gebruikte techniek van de verwerking;
– omschrijving, hoeveelheid in ton, chemische samenstelling en de EURAL-codes van de afvalstoffen;
– fysische eigenschappen van de afvalstoffen;
– type en aantal verpakkingen;
– speciale instructies voor het transport, indien van toepassing.

Deze gegevens moeten ingevuld zijn vóór het vervoer aanvangt, en ze moeten worden ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden voor het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming en moet een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent bezorgd worden.

De afvalstoffenproducent die zijn afvalstoffen afgeeft aan een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Op de plaats van bestemming wordt het identificatieformulier door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.
Hoe gebruikt u het identificatie formulier?
Vóór het transport
De gegevens zijn ingevuld, ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor het vervoer aanvangt. Als de hoeveelheid niet duidelijk is voor het vertrek, mag die op de plaats van bestemming ingevuld worden, en wordt een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent bezorgd.
De vervoerder mag het vervoer slechts aanvatten op voorwaarde dat het identificatieformulier aanwezig is. Er zijn enkele uitzonderingen, te lezen bovenaan deze webpagina.
De afvalstoffenproducent ontvangt een kopie van het ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie minstens vijf jaar.

Tijdens het transport
Het ingevulde en ondertekende identificatieformulier vergezelt de afvalstoffen. De vervoerder toont het formulier op vraag van inspecterende diensten.

Op de bestemming
Als de hoeveelheid nog niet was ingevuld, wordt deze ingevuld en een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, wordt aan de afvalstoffenproducent bezorgd.
Het identificatieformulier wordt door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie minstens vijf jaar.

Na het transport
De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.
Als de afvalstoffen na behandeling of tussenopslag verder worden vervoerd, is er een nieuw identificatieformulier nodig, behalve indien de tussenopslag een laad- of loskade voor intermodaal transport betreft. U gebruikt steeds de R- en D-code van de eerstvolgende stap in de verwerking.
Moeten alle identificatieformulieren van afvaltranporten in Vlaanderen digitaal zijn?
In principe moeten alle afvaltransporten waarvoor een identificatieformulier nodig is, vanaf 2023 vergezeld gaan van een digitaal identificatieformulier.

De enige uitzondering op de verplichting tot digitale identificatieformulieren geldt voor grensoverschrijdende afvaltransporten.
Bij deze transporten moet een vervoersdocument of bijlage VII-document aanwezig zijn dat voldoet aan de eisen van de EVOA-verordening.
Als dit papieren documenten zijn, is dit toegelaten omdat de Europese EVOA-verordening hoger in de wetgevingshiërarchie staat dan de Vlaamse wetgeving.
Moet / mag ik een digitaal CMR gebruiken?
De CMR of vrachtbrief is een verplichting die opgelegd wordt in het kader van Europese en federale wetgeving.

De wetgeving rond CMR en identificatieformulieren zijn onafhankelijk van elkaar.

ubidata heeft gekozen om het door de OVAM voorgestelde model (identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen) te gebruiken.
Dit model is niet bindend. Bedrijfseigen formulieren, CMR-formulieren, bestelbonnen e.d. kunnen dus ook gebruikt worden, indien deze minstens de hierboven gevraagde gegevens bevatten.

Aan de bestuurder van het voertuig moet dan duidelijk gemeld worden dat dit formulier geldt als identificatieformulier voor afvalstoffen.

ubidata biedt andere sjablonen en formaten voor transportdocumenten.
De e-CMR is er een van.

=> Lees meer over CMR
Papier en digitaal
Het dubbel gebruik van digitale en papieren identificatieformulieren voor hetzelfde transport is verboden. Als er toch twee kopieën zouden bestaan geldt steeds de digitale versie.

Brussels hoofdstedelijk Gewest

bron = Leefmilieu Brussel

Digitalisering is nog niet verplicht, maar traceerbaarheid wel.

wat wordt bedoeld met traceerbaarheidsregeling?
De traceerbaarheidsregeling bestaat uit drie delen:
1. het bij de overdracht van afvalstoffen afgeleverde traceerbaarheidsdocument dat de afvalstoffen tijdens het vervoer vergezelt;

=> lees meer

2. een register dat alle traceerbaarheidsdocumenten bevat;

=> lees meer

3. een rapport dat een samenvatting van de verschillende, in het register opgenomen gegevens bevat.

=> lees meer
Wat is een traceerbaarheidsdocument?
Onder “traceerbaarheidsdocument” wordt verstaan:
– elk document of contract dat door de inzamelaar, handelaar, makelaar aan de afvalstoffenhouder/-producent wordt bezorgd;
– elk document of contract dat door de inzamel- of verwerkingsinrichting wordt afgeleverd.

Een traceerbaarheidsdocument kan een factuur, een CMR-vrachtbrief, een verzendingsnota, weegbon, contract … zijn waarop alle nodige informatie wordt vermeld.

Het kan dus het e-id bon door OVAM erkend of de ‘lettre de voiture’ erkend door SPW zijn.

Dit document moet worden ondertekend door de persoon die de afvalstoffen ontvangt en moet volgende informatie bevatten:

Voor niet-gevaarlijke afvalstoffen
– de datum van vervoer, afgifte of, indien van toepassing, de frequentie van inzameling;
– de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de houder van afval, evenals het adres waarop het afval wordt overgenomen, als dit verschilt;
– de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de inzamelaar, de handelaar of – – de makelaar, indien van toepassing;
– de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien van toepassing;
– de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de exploitatiezetel van de onderneming waar het afval wordt afgeleverd;
– de aard van de verwerking volgens de lijsten in bijlagen 1 en 2 van de afvalordonnantie (code D of R);
– de hoeveelheid in ton, kilogram, m³, of indien van toepassing, de verzamelstaat van de opgehaalde hoeveelheden;
– de omschrijving van de afvalstoffen;
– de code van de afvalstoffenlijst.

Voor gevaarlijk afval: bijkomende informatie
samenstelling en fysische eigenschappen van het afval;
het type en het aantal verpakkingen;
de specifieke instructies voor het vervoer, indien van toepassing.

=> Lees meer
Wat is een Afvalregister?
Het register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten. Een traceerbaarheidsdocument kan een factuur, een CMR-vrachtbrief, een verzendingsnota, een weegbon, een contract, … zijn waarop alle nodige informatie wordt vermeld.

In het register moet u geregeld en in chronologische volgorde alle traceerbaarheidsdocumenten verzamelen betreffende de operaties die u in het kader van uw afvalbeheer uitvoert.

Deze afvalregister moet het minstens 5 jaar moeten worden bewwaard en voorglegd op eenvoudig verzoek aan de bevoegde overheden.
Wie moet een afvalregister bijhouden?
Elke beheerder houdt een register bij:

– houders van andere afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen voor de afvalstoffen die zij produceren of bezitten
– afvalstoffenvervoerders, voor de afvalstoffen die zij vervoeren
– IHM of AZRT voor de afvalstoffen die zij beheert
– exploitant van een inrichting voor de inzameling of verwerking van afvalstoffen voor het afval dat hij inzamelt en/of verwerkt: hij werkt het register dagelijks bij en houdt als houder ook een afvalstoffenregister bij.
Algemene regel: tijdens transport
Het traceerbaarheidsdocument voor alle afvalstoffen moet tijdens transport en bij aflevering beschikbaar zijn (op een paar kleine uitzonderingen na).

Dubbel gebruik van het papieren en elektronische document is niet toegestaan voor één zending.
gebruik van elektronische traceerbaarheidsdocumenten
Het wetgevend kader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat toe dat bedrijven gebruik maken van elektronische traceerbaarheidsdocumenten voor het beheer van afvalstoffen.

Brudalex bepaalt dat elektronische traceerbaarheidsdocumenten kunnen gebruikt worden na voorafgaande goedkeuring door Leefmilieu Brussel van het document en de ondersteunende software.

Leefmilieu Brussel heeft in samenwerking met de andere gewesten en de belangrijkste stakeholders een set van criteria opgesteld waaraan een systeem voor het beheer en de aflevering van elektronische traceerbaarheidsdocumenten voor afvalstoffen moet voldoen.

=> Lees meer
Afvalstoffenrapport
De regering bepaalt de methoden en de frequentie van de informatieoverdracht.

Een belangrijk onderdeel van de traceerbaarheid is het verplichte afvalstoffenrapport door de IHM of AZRT.

Dit rapport wordt jaarlijks ingediend vóór 15 maart volgens de vereisten opgenomen in Brudalex.

Zoals meegedeeld tijdens de vormingen over het afvalstoffenbeheer, is het afvalstoffenrapport inhoudelijk en vormelijk gewijzigd.

De rapportageformulieren en een instructienota zijn terug te vinden op de pagina Rapportageformulieren en op de webpagina’s van Leefmilieu Brussel.

BRUDAWEB (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-website) is een webplatform ontwikkeld voor het indienen van uw afvalstoffenrapport(en). Het vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens tussen Leefmilieu Brussel en haar partners.

Elke andere operator (houder en transporteur) zal enkel op verzoek een rapport moeten indienen.
Ze worden een jaar op voorhand verwittigd en moeten gebruik maken van het BRUDAWEB-webplatform.
Ze kunnen ook het onderwerp zijn van een eenmalig verzoek om informatie als onderdeel van een inspectie.

=> naar BRUDAWEB
Welke vervoersdocumenten zijn vereist voor gevaarlijk afval? ADR-vervoerdocumenten
De volgende ADR-transportdocumenten zijn vereist

– Vrachtbrief (binnenlands vervoer) of CMR-vrachtbrief (internationaal vervoer, maar kan ook gebruikt worden voor binnenlands vervoer in België))
– Tremcard (noodtransportkaart) / schriftelijke instructies – Paklijst
– Paklijst
– Andere verplichte documenten aan boord: transportvergunning, Eurovignet, reinigingscertificaat, ADR-controleformulier, enz.
Vervoer van dierlijke bijproducten
Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt. Soms is dat omdat de producten ongeschikt zijn voor menselijke consumptie, soms omdat het voor bedrijven voordeliger is ze om voor andere doeleinden dan menselijke consumptie te leveren.

ubiDOCS kan gebruikt worden voor het vervoer van welbepaalde dierlijke bijproducten (namelijk
keukenafval van categorie 3- met EURAL 20 01 08 en gebruikte frituurolie van categorie 3 –
met EURAL 20 01 25).

ubiDOCS voldoet niet aan de voorwaarden om dienst te doen als handelsdocument (zoals bepaald in artikel 1.4 § 5 .2 Brudalex) voor dierlijke bijproducten (zoals bijvoorbeeld slachtafval of afval afkomstig van de vleesverwerkende bedrijven). Hiervoor zijn een aantal aanpassingen nodig, and een goedkeuring van de Gewesten.

ubiDOCS oplossing voor het afvaltransport

ubidata biedt u een mobiele applicatie en een webinterface voor het

beheer van uw afvaltransportdocumenten

en de traceerbaarheid van afval te garanderen vanaf de productie tot de levering aan een inzamelplaats of terugwinningsfaciliteit.

Als u het gedeelte ‘hoe werkt het?’ nog niet hebt gelezen, kijk er dan eens naar om te zien hoe het kan worden geïntegreerd met uw bestaande tools.

Als je beter wilt begrijpen hoe de oplossing is opgebouwd, volg dan de handleiding!


ze spreken over ons:

RECYCLEPRO (DIGITAAL IDENTIFICATIEFORMULIER – 16 juni 2023)

UPTR (April 2023)

DENUO (24/11/2022)